SQL Server’da Tablo Oluşturma(Klonlama) Script

Script

Merhabalar, Bugünki yazımızda SQL Server üzerinde var olan bir tablonun fonksiyon ile oluşturma scriptini üreteceğiz.

Scripti çalıştırdıktan sonra sonuç bize ilgili tabloyu tüm ilişkileri ile oluşturmamızı sağlayan scripti vermektedir. Scriptimiz;


USE [VERİTABANI_ADI]
GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[CreateTableGenerator]  Script Date: 12/23/2019 4:08:27 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


create FUNCTION [dbo].[CreateTableGenerator](@table_name SYSNAME) 
RETURNS nvarchar(max)  
AS  

BEGIN 
DECLARE 
   @object_name SYSNAME
  , @object_id INT

SELECT 
   @object_name = '[' + s.name + '].[' + o.name + ']'
  , @object_id = o.[object_id]
FROM sys.objects o WITH (NOWAIT)
JOIN sys.schemas s WITH (NOWAIT) ON o.[schema_id] = s.[schema_id]
WHERE s.name + '.' + o.name = 'dbo.'+@table_name
AND o.[type] = 'U'
  AND o.is_ms_shipped = 0

DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = ''

;WITH index_column AS 
(
  SELECT 
     ic.[object_id]
    , ic.index_id
    , ic.is_descending_key
    , ic.is_included_column
    , c.name
  FROM sys.index_columns ic WITH (NOWAIT)
  JOIN sys.columns c WITH (NOWAIT) ON ic.[object_id] = c.[object_id] AND ic.column_id = c.column_id
  WHERE ic.[object_id] = @object_id
),
fk_columns AS 
(
   SELECT 
     k.constraint_object_id
    , cname = c.name
    , rcname = rc.name
  FROM sys.foreign_key_columns k WITH (NOWAIT)
  JOIN sys.columns rc WITH (NOWAIT) ON rc.[object_id] = k.referenced_object_id AND rc.column_id = k.referenced_column_id 
  JOIN sys.columns c WITH (NOWAIT) ON c.[object_id] = k.parent_object_id AND c.column_id = k.parent_column_id
  WHERE k.parent_object_id = @object_id
)
SELECT @SQL = 'CREATE TABLE ' + @object_name + CHAR(13) + '(' + CHAR(13) + STUFF((
  SELECT CHAR(9) + ', [' + c.name + '] ' + 
    CASE WHEN c.is_computed = 1
      THEN 'AS ' + cc.[definition] 
      ELSE (tp.name) + 
        CASE WHEN tp.name IN ('varchar', 'char', 'varbinary', 'binary')
            THEN '(' + CASE WHEN c.max_length = -1 THEN 'MAX' ELSE CAST(c.max_length AS VARCHAR(5)) END + ')'
           WHEN tp.name IN ('nvarchar', 'nchar')
            THEN '(' + CASE WHEN c.max_length = -1 THEN 'MAX' ELSE CAST(c.max_length / 2 AS VARCHAR(5)) END + ')'
           WHEN tp.name IN ('datetime2', 'time2', 'datetimeoffset') 
            THEN '(' + CAST(c.scale AS VARCHAR(5)) + ')'
           WHEN tp.name = 'decimal' 
            THEN '(' + CAST(c.[precision] AS VARCHAR(5)) + ',' + CAST(c.scale AS VARCHAR(5)) + ')'
          ELSE ''
        END +
        CASE WHEN c.collation_name IS NOT NULL THEN ' COLLATE ' + c.collation_name ELSE '' END +
        CASE WHEN c.is_nullable = 1 THEN ' NULL' ELSE ' NOT NULL' END +
        CASE WHEN dc.[definition] IS NOT NULL THEN ' DEFAULT' +REPLACE(dc.definition, '''','''''') ELSE '' END + 
        CASE WHEN ic.is_identity = 1 THEN ' IDENTITY(' + CAST(ISNULL(ic.seed_value, '0') AS CHAR(1)) + ',' + CAST(ISNULL(ic.increment_value, '1') AS CHAR(1)) + ')' ELSE '' END 
    END + CHAR(13)
  FROM sys.columns c WITH (NOWAIT)
  JOIN sys.types tp WITH (NOWAIT) ON c.user_type_id = tp.user_type_id
  LEFT JOIN sys.computed_columns cc WITH (NOWAIT) ON c.[object_id] = cc.[object_id] AND c.column_id = cc.column_id
  LEFT JOIN sys.default_constraints dc WITH (NOWAIT) ON c.default_object_id != 0 AND c.[object_id] = dc.parent_object_id AND c.column_id = dc.parent_column_id
  LEFT JOIN sys.identity_columns ic WITH (NOWAIT) ON c.is_identity = 1 AND c.[object_id] = ic.[object_id] AND c.column_id = ic.column_id
  WHERE c.[object_id] = @object_id
  ORDER BY c.column_id
  FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, CHAR(9) + ' ')
  + ISNULL((SELECT CHAR(9) + ', CONSTRAINT [' + k.name + '] PRIMARY KEY (' + 
          (SELECT STUFF((
             SELECT ', [' + c.name + '] ' + CASE WHEN ic.is_descending_key = 1 THEN 'DESC' ELSE 'ASC' END
             FROM sys.index_columns ic WITH (NOWAIT)
             JOIN sys.columns c WITH (NOWAIT) ON c.[object_id] = ic.[object_id] AND c.column_id = ic.column_id
             WHERE ic.is_included_column = 0
               AND ic.[object_id] = k.parent_object_id 
               AND ic.index_id = k.unique_index_id   
             FOR XML PATH(N''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, ''))
      + ')' + CHAR(13)
      FROM sys.key_constraints k WITH (NOWAIT)
      WHERE k.parent_object_id = @object_id 
        AND k.[type] = 'PK'), '') + ')' + CHAR(13)
  + ISNULL((SELECT (
    SELECT CHAR(13) +
       'ALTER TABLE ' + @object_name + ' WITH' 
      + CASE WHEN fk.is_not_trusted = 1 
        THEN ' NOCHECK' 
        ELSE ' CHECK' 
       END + 
       ' ADD CONSTRAINT [' + fk.name + '] FOREIGN KEY(' 
       + STUFF((
        SELECT ', [' + k.cname + ']'
        FROM fk_columns k
        WHERE k.constraint_object_id = fk.[object_id]
        FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '')
        + ')' +
       ' REFERENCES [' + SCHEMA_NAME(ro.[schema_id]) + '].[' + ro.name + '] ('
       + STUFF((
        SELECT ', [' + k.rcname + ']'
        FROM fk_columns k
        WHERE k.constraint_object_id = fk.[object_id]
        FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '')
        + ')'
      + CASE 
        WHEN fk.delete_referential_action = 1 THEN ' ON DELETE CASCADE' 
        WHEN fk.delete_referential_action = 2 THEN ' ON DELETE SET NULL'
        WHEN fk.delete_referential_action = 3 THEN ' ON DELETE SET DEFAULT' 
        ELSE '' 
       END
      + CASE 
        WHEN fk.update_referential_action = 1 THEN ' ON UPDATE CASCADE'
        WHEN fk.update_referential_action = 2 THEN ' ON UPDATE SET NULL'
        WHEN fk.update_referential_action = 3 THEN ' ON UPDATE SET DEFAULT' 
        ELSE '' 
       END 
      + CHAR(13) + 'ALTER TABLE ' + @object_name + ' CHECK CONSTRAINT [' + fk.name + ']' + CHAR(13)
    FROM sys.foreign_keys fk WITH (NOWAIT)
    JOIN sys.objects ro WITH (NOWAIT) ON ro.[object_id] = fk.referenced_object_id
    WHERE fk.parent_object_id = @object_id
    FOR XML PATH(N''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')), '')
  + ISNULL(((SELECT
     CHAR(13) + 'CREATE' + CASE WHEN i.is_unique = 1 THEN ' UNIQUE' ELSE '' END 
        + ' NONCLUSTERED INDEX [' + i.name + '] ON ' + @object_name + ' (' +
        STUFF((
        SELECT ', [' + c.name + ']' + CASE WHEN c.is_descending_key = 1 THEN ' DESC' ELSE ' ASC' END
        FROM index_column c
        WHERE c.is_included_column = 0
          AND c.index_id = i.index_id
        FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '') + ')' 
        + ISNULL(CHAR(13) + 'INCLUDE (' + 
          STUFF((
          SELECT ', [' + c.name + ']'
          FROM index_column c
          WHERE c.is_included_column = 1
            AND c.index_id = i.index_id
          FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '') + ')', '') + CHAR(13)
    FROM sys.indexes i WITH (NOWAIT)
    WHERE i.[object_id] = @object_id
      AND i.is_primary_key = 0
      AND i.[type] = 2
    FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')
  ), '')


return @SQL;

END; 

GO

Scripti oluşturduk şimdi kullanma zamanı.


SELECT dbo.CreateTableGenerator('Administrator')

Sonuç olarak bu şekilde bir script vermektedir.


CREATE TABLE [dbo].[Administrator] (  [Id] int NOT NULL IDENTITY(1,1) , [Name] nvarchar(50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [Surname] nvarchar(50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [Age] int NULL , [Salary] money NULL , CONSTRAINT [PK_Administrator] PRIMARY KEY ([Id] ASC) ) 

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Yazar

Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliğini bitirip sektörde veri tabanı mühendisi olarak göreve başladım.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Kayıt Ol

Zaten üye misiniz? Giriş Yap

Giriş Yap

Henüz üyeliğiniz yok mu? Kayıt Ol